• Med uppdrag att lokalt skapa samverkan för psykisk hälsa

    Arrangörsföreningen Run for Mental Health i Lund

    Vill du kontakta oss?

rfmh-logo-rodLokal samverkan och insamling av medel för kvalificerad forskning kring psykisk ohälsa

Arrangörsföreningen Run for Mental Health i Lund ska aktivt medverka till insamling av forskningsmedel till projekt som kan visa vilka behandlingsmetoder och omständigheter som effektivt kan leda till en rimlig och värdig omsorg kring den som drabbats av psykisk ohälsa.

Ett sätt för organisationer och företag att bidra

Förutom uppdraget att samla in välgörenhetsmedel har föreningen också uppgiften att uppmärksamma och samverka med organisationer på orten som aktivt arbetar för att förebygga eller begränsa tillstånd av psykisk ohälsa. Organisationer uppmuntras att medverka genom att beställa startplatser men också genom ett engagemang som medarrangör eller utställare. Lösningar för hur vi uthålligt kan hantera både den egna och andras tillstånd av psykisk hälsa ska delas och lyftas fram.

Då någon i vår närhet drabbas av psykisk sjukdom eller utmattningssyndrom blir behovet av att hantera tillståndet akut både för den drabbade, närstående och kollegor/arbetsgivare. Det behövs en förståelse och en beredskap för att kunna hantera och kanske eliminera de annars ofta allvarliga och svåra följderna av psykisk sjukdom.

Att medverka till Run for Mental Health eller liknande initiativ ska stödja den eller de som vill hitta vägar mot förbättrad hälsa.

Ett projekt och koncept som gärna får spridas

Avsikten är att Run for Mental Health [RfMH] ska löpa över flera år och att konceptet ska spridas till andra orter så att flera arrangemang kan addera till de resultat som nu skapas via medverkande.

Ett förändrat synsätt på funktionsnedsättning

Det går att hantera livet. En svårare sjukdomsperiod eller någon annan omständighet som gjort att livet präglats av psykisk ohälsa kan efter återhämtning eller någon anpassning och kanske någon livsstilsförändring leda till en stark individ med erfarenheter och kunskaper som alla kan ha glädje av. Det efterfrågas en större förståelse och ett helt annat bemötande i mötet med den som har något kanske avvikande beteende eller någon uppenbar funktionsnedsättning. Vi är inte stöpta i samma form.

Arbetsgivare kan troligen erbjuda även den med funktionsnedsättning en meningsfull roll i företaget. Här behövs det föregångare och krafttag. I kölvattnet av psykisk ohälsa där individer hittat en strategi att hantera sina begränsningar så kommer ofta kompetenser och förmågor fram som kan mäta sig med eller överträffa en mera normal funktion.

Det forskningen inte kan visa idag kan insamlade medel komma att råda bot på.

Forskare pekar på betydelsen av fysisk träning

Betydelsen av exempelvis en ökad rörlighet och en ökad syresättning kan vara lätt att mäta i fysikaliska termer men vad betyder förbättringarna för den psykiska hälsan. Här är sambanden komplexa. Det finns flera forskare och friskvårdare som övertygat uppmanar alla att träna si eller så men det finns svårigheter när det gäller att vetenskapligt avgöra vad som varit den avgörande faktorn kring ett förändrat psykiskt hälsotillstånd. Det finns troligen goda skäl att närmare studera och att kanske experimentera kring dessa samband.

I nätverket kring RfMH finns organisationer som Lunds Fontänhus. De kan vittna om betydelsen av träning för den som har att hantera konsekvenser av medicinering och perioder av depressioner.

Att komma igång med regelbunden träning är en utmaningen. Det behövs träningsformer och erbjudanden som anpassats till den som är funktionsförhindrad som följd av psykisk ohälsa.

Vi ser fram emot både diskussioner kring och lösningar för hur grupper av funktionsnedsatta ska komma i regelbunden både psykisk och fysisk träning.

Kontakta oss eller våra medverkande

© Run for Mental Health Lund