Foto: Jessica Albano, https://www.flickr.com/photos/corragio/

Forskning har effekt på både hälsa och ekonomi

Forskning har effekt på hälsa

Preventiva åtgärder för att minska alkoholkonsumtion eller rökning kan ha mycket positiva effekter även på den mentala hälsan. De minskar bland annat risken för depression, självskadebeteende, ångest och stress.

Antalet självmord i samhället har minskat sedan slutet av 80-talet. Bidragande orsaker till detta är ökad användning av antidepressiva läkemedel samt förebyggande insatser.

Forskning visar att stressfaktorer i arbetsmiljön har ett samband med depression och utmattningssyndrom. Denna kunskap kan användas för att förbättra människors arbetssituation och minska risken för att drabbas.

Svensk forskning har visat att psykosociala stödformer som innefattar stöd till familjen, anhöriga och nätverk vid behandling av schizofreni, har god effekt för funktionsförmåga och socialt liv.

Forskning sparar pengar

Forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling vid många fall av depression. En behandling med KBT beräknas betala sig själv drygt 6 gånger om i minskade sjukskrivningar.

ADHD är kraftigt överrepresenterat bland intagna i kriminalvården. Inom en pilotstudie beräknade man att man genom identifiering och behandling av enbart 30 individer med ADHD kunde göra samhällsvinster på 15 miljoner kronor per år i form av minskning av kriminalitet, missbruk och utanförskap.

Källa: http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa/