Föreningen stadgar (Antagna i maj 2017)

§ 1. Firmanamn och organisationsnummer
Föreningens namn är Run for Mental Health i Lund. Organisationsnummer: 802509-3736.

§ 2. Organisationsform: Föreningen är en ideell förening

§ 3. Ändamål
Föreningen ska verka för:

  • Att arrangera och etablera stadsloppet Run for Mental Health i Lund som ett årligen återkommande välgörenhetslopp med kringarrangemang.
  • Att uppmärksamma och kommunicera goda initiativ och idéer till hjälp för personer med psykisk ohälsa.
  • Att stödja bildandet av en insamlingsstiftelse med syfte att finansiera forskning vars resultat kan leda till förbättrade levnadsvillkor för psykiskt sjuka.

§ 4. Medlemmar
Föreningens medlemmar är Schizofreniföreningen i Skåne (Org.nr 845003-2001) och eventuellt ytterligare en förening med fokus på psykisk ohälsa och med etablerad verksamhet i skåneregionen.

§ 5. Finansiering
Förutom intäkter från startavgifter och eventuella andra intäkter från kringarrangemang så ska föreningen erbjuda andra föreningar och organisationer en möjlighet att bidra till välgörenhetsarbetet genom att bli stödmedlem eller genom andra former av samverkan.

Föreningen kan även ansöka om medel eller träffa avtal med företag, kommuner, stiftelser och andra organisationer.

Det åligger inte medlemsförening att bära det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi.

Överskott från föreningens verksamhet ska efter avdrag för nödvändiga och öppet redovisade omkostnader oavkortat delas ut till den forskning eller forskningsstiftelse som föreningen verkar för. Föreningens årsredovisning ska göras offentligt tillgänglig.

§ 6. Årsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall äga rum senast under april månad varje år. Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemsföreningarna senast tre veckor före årsmöte.

Vid årsmötet har varje medlemsförening rätt att deltaga med 5 ombud. Styrelsen och revisorerna har närvaro- och yttranderätt på årsmötet, men ej rösträtt.

Varje medlemsförening har rätt att väcka motioner till årsmötet. Motioner skall vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen skall utsändas senast 3 veckor före årsmötet.

Revisorernas berättelse skall föreligga senast vid årsmötets öppnande. Årsmötet utser valberedning.

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen, revisorerna eller om någon av medlemsföreningarna begär det. För kallelse till extra årsmöte gäller vad som stadgas för årsmöte. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett extra årsmöte.

§ 7. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.
Antalet ledamöter skall vara minst tre stycken samt minst två ersättare, som alla utses av årsmötet.

Ordföranden utses av årsmötet på ett år. Övriga styrelseledamöter och styrelseersättare utses för en period av ett eller två år, på så sätt att halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva det andra med växelvis avgång.

Årsmötet väljer styrelse utifrån förslag från valberedningen eller de närvarande vid årsmötet. Av styrelsens ledamöter och ersättare skall hälften representera vardera förening om föreningen består av två medlemsföreningar.

En medlemsförening kan enbart företrädas av personer som är medlem.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter inräknat eventuellt tjänstgörande ersättare är närvara.

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.
Anställd personal som t.ex. projektledare, kan ej ingå i styrelsen, men kan adjungeras.

§ 8. Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.

§ 9. Styrelsens befogenheter
Styrelsen äger själv eller genom ombud att i förhållande till tredje man handla å föreningens vägnar samt att inför domstolar och myndigheter företräda föreningen.

Styrelsen har arbetsgivaransvar. Styrelsen anställer och entledigar eventuell personal.

§ 10. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§ 11. Revisorer
Vid årsmötet väljs två revisorer samt en revisorsersättare vilka har att granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna skall fortlöpande få tillgång till föreningens protokoll och andra handlingar.

Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna senast 6 veckor före årsmötet.

§ 12. Beslutsordning
Beslut fattas med majoritetsbeslut.

Vid lika röstetal bifalls det beslut som sittande ordförande
biträder. Vid personval väljes den som erhållit en röst över hälften av de angivna rösterna. Fullmaktsröstning är ej tillåten.

§ 13. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs godkännande av årsmöte med 2/3 majoritet.

§ 14. Nedläggning av verksamheten
Upplösning av föreningen skall fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens medel överlämnas till forskning enligt förenings ändamål.

 

 

Föreningen Run for Mental Health i Lund
c/o IFS Skåne
Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund
info@runformentalhealth.se